TEL : +41 (0)32 481 46 12

Pistes VTT photos

                                                                         EXEMPLES DE BALISAGE :

                  

               BALISAGE DE LA PISTE DE LA COURTINE                                  BALISAGE DE LA PISTE DE PIERRE-PERTUIS

 

PISTE VTT PETIT-VAL :          http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/petit-val.895.html

                              

                                                                                                   MONTAGNE DE SAULES

 

PISTE VTT LA COURTINE :    http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/la-courtine.896.html

                                                                            

                                                                                                          COMBE DES PEUX

 

PISTE VTT PIERRE-PERTUIS :     http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/pierre-pertuis.897.html

                           

                                                                                                                WERDTBERG

 

PISTE VTT ORVAL :             http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/orval.898.html

                            

                                       ORVAL                                                                                                                        ORVAL

 

PISTE VTT MONTOZ :      http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/montoz.899.html

                                                                                    

                                                                                                                    WERDTBERG

 

PISTE VTT CHALUET :      http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/chaluet.900.html

                                                                                 

                                                                                                                          CHALUET

 

PISTE VTT TOUR DE MORON :     http://www.jurabernois.ch/fr/loisirs-actifs/a-vtt/tour-de-moron.901.html

                                                                                 

                                                                                                          TOUR DE MORON